Privacy Verklaring

Atelier Cilhouette, atelier is gevestigd aan Heezerweg 347, 5643 KG, Eindhoven, Nederland,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS:

Atelier Cilhouette, Cecile van Mierlo, Heezerweg 347, 5643 KG, Eindhoven, Nederland, 0031(0)644114605. Website: https://www.ateliercilhouette.nl

Cecile van Mierlo is de functionaris gegevensbescherming van Atelier Cilhouette. Zij is te bereiken via info@ateliercilhouette.nl of telefonisch op 0031(0)644114605.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Afhankelijk van de diensten functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op info@ateliercilhouette.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Atelier Cilhouette verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw vraag
  • Het inschrijven voor een cursus
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, een afspraak te plannen
  • U te informeren over cursussen van onze diensten en producten

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Als u zich hebt ingeschreven voor een cursus of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als u op een gegeven moment beslist dat u geen gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw verzoek. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Deze verwijderen we na 7 jaar.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Atelier Cilhouette verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Atelier Cilhouette blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft deze partijen: webhosting (hostnet), Webdesign (Cecile van Atelier Cilhouette via wordpress), boekhouding (van der Meeren Administratiekantoor). In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

Webhosting

Hostnet

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ateliercilhouette.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Atelier Cilhouette zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Atelier Cilhouette wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Atelier Cilhouette neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Cecile van Mierlo via info@ateliercilhouette.nl of 0031-(0)6-44114605